Image 01

Yntroduksje

Fan 1901 oant 1972 libbe yn  Fryslân  Paulus Folkertsma. Hy  wie ûnderwizer  oan de legere skoalle yn Aldeboarn, bestjoerslid fan ferskillende maatskiplike en tsjerklike organisaasjes, mar foaral  wie hy  komponist.
Mei troch de grutte beskiedenheid fan Folkertsma is yn Fryslân , mar grif  ek   dêrbûten, te min bekend oer dizze markante musikus.

Wy  hoopje troch dizze webside in bydrage te leveren oan de neitins  fan dizze komponist en oan it  fergrutsjen fan de bekendheid fan en dêrút   fuortfloeiend de wurdearring foar syn  wurk.

Fragen, oanfollingen en  kommentaar op dizze website binne wolkom. Musisi dy’t belangstelling hawwe foar de neamde wurken, wurde útnoege om kontakt op te nimmen met de Paulus Folkertsma Stichting.

 

 

 

 

 

 

Lêste nijs:

23 juny 2018: Midsimmertwirre Minifestival Klassike muzyk fan Paulus Folkertsma

Klassyk op lokaasje yn Aldeboarn: Op sneon, 23 juny it wykein nei de langste dei, is der troch hiel Aldeboarn muzyk fan Paulus Folkertsma te hearen. De nije stichting Aldeboarn Foarút hat gearwurking socht mei de Paulus Folkertsma Stichting om it wurk fan Paulus Folkertsma yn ‘e spesjale sfear fan ús doarp út te fieren.

Beide stichtingen binne grutsk  musisi te presintearjen lykas Albert Bonnema (tenoar), Marijke de Bruin, Johan Bijhold, Tjalling Wijnstra en Wiebe Kaspers. Se sille ûnder oare spylje yn ‘e tún  fan de eardere dokterswenning, de eardere Meniste tsjerke, de Flintertún  efter it Andringahûs en Doelhôftsjerke. Neist dizze konserten spilet fan it 100-jierrige Korps Concordia dizze jûn op it wetter fan de Boarn en derneist  wurde noch guon oare aktiviteiten organisearre sa as in eksposysje yn it eardere Waachgebou en teatrale ferbylding fan Paul Folkertsma troch syn soan Paulo Folkertsma.

 

Eardere berjochten fine jo yn it Nijsargyf.

 

Nije CD:

Vondelcd

Vondelkwartet spylett Paulus Folkertsma. De CD is produsearre en útbrocht troch Aliud records.

Bestel direkt yn de Webshop.