Image 01

Yntroduksje

Fan 1901 oant 1972 libbe yn  Fryslân  Paulus Folkertsma. Hy  wie ûnderwizer  oan de legere skoalle yn Aldeboarn, bestjoerslid fan ferskillende maatskiplike en tsjerklike organisaasjes, mar foaral  wie hy  komponist. Mei troch de grutte beskiedenheid fan Folkertsma is yn Fryslân , mar grif  ek   dêrbûten, te min bekend oer dizze markante musikus.

Wy  hoopje troch dizze webside in bydrage te leveren oan de neitins  fan dizze komponist en oan it  fergrutsjen fan de bekendheid fan en dêrút   fuortfloeiend de wurdearring foar syn  wurk.

Fragen, oanfollingen en  kommentaar op dizze website binne wolkom. Musisi dy’t belangstelling hawwe foar de neamde wurken, wurde útnoege om kontakt op te nimmen met de Paulus Folkertsma Stichting.

Lêste nijs:

Arno Brok sneon mei klassike muzyk op Radio 4

Kommissaris fan de Kening Arno Brok sil takom sneon, 15 septimber, in programma presintearje mei klassike muzyk op NPO Radio 4. It giet om it programma ‘Een goedemorgen met…’, dat alle wiken tusken 10 en 12 oere útstjoerd wurdt.

De útnûging foar it programma hat te krijen mei Kulturele Haadstêd, mar de kommissaris is folslein frij om syn persoanlike kar hearre te litten.

 

Dêr sit dan muzyk tusken fan Sergej Rachmaninov, Gustav Mahler en Franz Schubert, mar ek in liet fan Fedde Schurer en in komposysje fan de Fryske komponist Paulus Folkertsma. “Allegearre stikken dy’t moai en yntym binne en passe by myn karakterstrukteur”, neffens de kommissaris.

Midsimmertwirre Minifestival Klassike muzyk fan Paulus Folkertsma grut sukses.

De nije stichting Aldeboarn Foarút yn gearwurking mei de Paulus Folkertsma Stichting sjogge werom op in tige slagge festival. Beide stichtingen binne grutsk dat in soad minsken genietsje koene fan de optredens op de ferskate lokaasjes. Dit is te tankjen oan dy grutte groep minsken, frijwilligers, dy’t  mei enoarme ynset soarge hawwe, dat dit evenemint der komme koe en geweldich slagge is. In jûn, dy’t flekkeleas en op roltsjes ferrûn, mei in prachtige oanklaaiïng op de ferskillende lokaasjes en dy’t rûnom folle wurdearring krige fan de besikers. In jûn ek om net gau te ferjitten.

Hjir in pear sfearfoto’s:

        

Hjir noch mear foto’s en opnames fan de konserten

En besjoch hjir it fotoboek.

Eardere berjochten fine jo yn it Nijsargyf.

 

Nije CD:

Vondelcd

Vondelkwartet spylett Paulus Folkertsma. De CD is produsearre en útbrocht troch Aliud records.

Bestel fia Bol.com.