Image 01

Yntroduksje


Fan 1901 oant 1972 libbe yn  Fryslân  Paulus Folkertsma. Hy  wie ûnderwizer  oan de legere skoalle yn Aldeboarn, bestjoerslid fan ferskillende maatskiplike en tsjerklike organisaasjes, mar foaral  wie hy  komponist. Mei troch de grutte beskiedenheid fan Folkertsma is yn Fryslân, mar grif  ek   dêrbûten, te min bekend oer dizze markante musikus.

Wy  hoopje troch dizze webside in bydrage te leveren oan de neitins  fan dizze komponist en oan it  fergrutsjen fan de bekendheid fan en dêrút   fuortfloeiend de wurdearring foar syn  wurk.

Fragen, oanfollingen en  kommentaar op dizze website binne wolkom. Musisi dy’t belangstelling hawwe foar de neamde wurken, wurde útnoege om kontakt op te nimmen met de Paulus Folkertsma Stichting.

Lêste nijs: Konsert mei lieten fan Paulus Folkertsma giet net troch!

Op snein, 21 novimber, 2021 soene Johan Bijhold, piano en Netty Otter, alt in konsert yn de Herfoarme tsjerke fan Haskerhoarne jaan mei lieten fan Paulus Folkertsma. Yn ferbân mei de nije corona regels giet dit foarearst net troch. As in nije datum bekend is sille wy dat hjirre fermelde.

Nei it Nijsargyf.