Yntroduksje

Yntroduksje

Fan 1901 oant 1972 libbe yn  Fryslân  Paulus Folkertsma. Hy  wie ûnderwizer  oan de legere skoalle yn Aldeboarn, bestjoerslid fan ferskillende maatskiplike en tsjerklike organisaasjes, mar foaral  wie hy  komponist. Mei troch de grutte beskiedenheid fan Folkertsma is yn Fryslân, mar grif  ek   dêrbûten, te min bekend oer dizze markante musikus.

Wy  hoopje troch dizze webside in bydrage te leveren oan de neitins  fan dizze komponist en oan it  fergrutsjen fan de bekendheid fan en dêrút   fuortfloeiend de wurdearring foar syn  wurk.

Fragen, oanfollingen en  kommentaar op dizze website binne wolkom. Musisi dy’t belangstelling hawwe foar de neamde wurken, wurde útnoege om kontakt op te nimmen met de Paulus Folkertsma Stichting.

Ek yn 2021 betsjutte de oanhâldende coronapandemy dat der net folle mooglik wie om kulturele aktiviteiten te organisearjen.

Wy hoopje dat der yn it kommende jier mear mooglik is. It jier 2022 is ek in bysûnder jier, it is 50 jier lyn dat Paulus Folkertsma ferstoarn is. As bestjoer fan de stifting binne wy no oan it neitinken hoe’t wy dêr omtinken oan jaan kinne.
Dat jier wolle wy net ûngemurken foarby gean litte!

Konserten 15 en 22 maaie 2022

Snein 15 maaie om 15.30 oere yn de NH-tsjerke yn Haskerhoarne en snein 22 maaie 15.30 oere yn Huize Voormeer, Heideburen 97 op It Hearrenfean, jouwe de sjongeres, mezzosopraan, Netty Otter en pianist Johan Bijhold in spesjaal konsert mei lieten fan ûnder oaren Paulus Folkertsma. De muzikanten Johan Bijhold en Netty Otter binne beide berne yn 1961. Johan yn de provinsje Grinslân en Netty yn Fryslân. En hoewol’t se beide studearre hawwe oan it konservatoarium yn Utert, kamen se elkoar dêr net tsjin!

Earst yn 1994 doe’t Hans Algra, muzykolooch en nau belutsen by de Paulus Folkertsma stichting, harren keppele oan in konsert mei muzyk fan Folkertsma, waarden se in muzikaal duo. En se kamen der efter dat se beide op ‘e Jouwer wenje.

Njonken it útfieren fan muzyk fan oare komponisten hat de muzyk fan Paulus Folkertsma bliken dien in reade tried te wêzen. Syn muzyk is kwalitatyf te mjitten by Schubert, Schumann en Fauré.

Yn coronatiid hawwe se it hiele album fan 72 nûmers fan Folkertsma bestudearre en by dizze konserten sille se der 12 fan útfiere. Dêrneist spilet Johan ek solowurk foar oargel en piano.

Reservearje foar it konsert op 22 maaie fia: voormeerklassiek@yahoo.com of tel.no. 0621313945, tagong: 15 euro, kontant oan de kassa of bankrekken NL47 RABO 0387 7248 93 op namme fan st voormeerklassiek, mei oanjefte fan konsert 22 maaie.

It konsert duorret in oere mei kofje en tee nei ôfrin.

In protte muzikanten hawwe it dreech hân tidens de korona. as jo se stypje wolle, dan kin dat troch in donaasje oan bankrek.nr. NL47RABO 0387 7248 93 op namme fan st. voormeerklassiek.

Dêrmei kinne de muzikanten betelle wurde en kinne dêrop folgjende konserten organisearre wurde.

Nei it Nijsargyf.